NVT: Công bố thông tin định kỳ 6 tháng đầu năm 2021 về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

30/08/2021 15:30

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin định kỳ 6 tháng đầu năm 2021 về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiêu

Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiêu