NVT: CÔNG BỐ NỘI DUNG GIẢI TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BCTC RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 3 2021

29/10/2021 16:36

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020.

Công văn giải trình BCTC quý 3-2021