NVT: Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022 15:48

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022!

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!