NVT: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

06/04/2021 15:25

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021, gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và việc quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung cụ thể sau đây:

  • Các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
  • Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để bảo đảm thời gian chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ thoogn qua nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2021;
  • Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để lập danh sách cổ đôgn tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
  • Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và triển khai các công việc, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021./.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Nghị quyết HĐQT số 01