NVT: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

11/05/2021 13:29

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT_Phương án phát hành Trái phiếu