NVT: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty

30/03/2020 14:45

Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Nghị quyết bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty