NVT: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

05/03/2020 10:53

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 26 tháng 3 năm 2020 và phiên họp toàn thể của Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra trong tháng 4/2020.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng_ĐHĐCĐ 2020

Nghị quyết 01.2020_Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020