NVT: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH DÃ HƯƠNG

18/05/2021 14:50

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương.

NVT_Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT