NVT: CÔNG BỐ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

04/03/2022 17:20

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

NVT2022_CBTT_06_CBTT_Ngay_chot_DS_DHCD_2022.pdf