NVT: Công bố các Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019

27/08/2019 16:39

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố các Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019