NVT: CÔNG BỐ BỔ NHIỆM MỚI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

16/03/2022 17:24

Ngày 16 tháng 03 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Hân sẽ giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 16/03/2021.

 

Vui lòng xem văn bản tại đây!