NVT: CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

24/06/2021 09:50

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 23/6/2021)

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021