NVT: CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2019

13/11/2019 07:30

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12 tháng 11 năm 2019.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/11/2019