NVT: CÔNG BỐ BCTC CÔNG TY MẸ VÀ BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 (KIỂM TOÁN)

26/03/2020 16:49

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (kiểm toán).

BCTC Hợp nhất năm 2019 (kiểm toán)

BCTC Công ty mẹ năm 2019 (kiểm toán)