NVT: Công bố Bầu mới Chủ tịch Hội đồng Quản trị

22/04/2022 18:07

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay bầu ông Vũ Hồng Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 22/04/2022.

Chi tiết vui lòng xem văn bản