NVT: Công bố Báo cáo thường niên năm 2019

16/04/2020 14:33

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo thường niên năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT_Báo cáo thường niên năm 2019