NVT: CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

31/03/2021 15:44

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020.

NVT_Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020

NVT_Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2020