NVT: CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

31/08/2021 16:22

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021.