NVT: CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

27/08/2020 14:44

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020.

BCTC Hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

BCTC Công ty mẹ kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020