NVT: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

27/09/2019 18:35

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã họp và ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm bà Ngô Thị Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty