NVT: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

28/05/2020 15:40

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Biên bản và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020