NVT: Bầu ông Phạm Thành Thái Lĩnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

13/11/2019 08:03

Ngày 12/11/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ 2019 - 2024​​​​đã họp và ban hành Nghị quyết về việc bầu ông Phạm Thành Thái Lĩnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT V/v Bầu ông Phạm Thành Thái Lĩnh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024