NVT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của bà Đỗ Thị Thúy Hường

05/05/2021 15:35

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã chứng khoán: NVT) nhận được báo cáo của cổ đông Đỗ Thị Thúy Hường về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty. Theo đó, bà Đỗ Thị Thúy Hường đã thực hiện giao dịch mua 11.000 cổ phiếu NVT và trở thành cổ đông nắm giữ 5%, tương ứng với 4.531.300 cổ phiếu NVT tại ngày 26/4/2021 .

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT: Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của bà Đỗ Thị Thúy Hường