NVT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2020

29/01/2021 15:55

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2020.

NVT_Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2020

NVT_Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2020