NVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Belton Investments Limited

22/07/2019 13:26

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Belton Investments Limited là tổ chức có liên quan của ông Ikhwan Primanda - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. 

 

 

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Belton Investments Limited