NVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Hoàng Anh Dũng

18/10/2019 14:34

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Hoàng Anh Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Anh Dũng