NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - Recapital Investments PTE. LTD.

09/02/2021 15:08

Ngày 09/02/2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo của Recapital Investments PTE. LTD. về kết quả giao dịch bán cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT_Báo cáo của Recapital Investments PTE.LTD V/v không còn là cổ đông lớn