NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Belton Investments Limited - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ

22/02/2021 14:16

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Belton Investments Limited, là tổ chức có liên quan của ông Ikhwan Priamanda - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT_Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Belton Investments Limited