Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

28/03/2019 08:38

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.