Giải trình chênh lệch lợi nhuận Công ty mẹ giữa BCTC Quý 1 năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 và LNST chuyển từ lỗ Quý 4/2018 sang lãi tại Quý 1/2019

15/05/2019 10:07

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay giải trình chênh lệch lợi nhuận Công ty mẹ giữa Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ Quý 4/2018 sang lãi tại Quý 1/2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Công văn giải trình BCTC Quý 1/2019