Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 12/11/2019

13/11/2019 16:34

Điều lệ sửa đổi, bổ sung được của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay được ban hành theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 12/11/2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 12/11/2019