ĐIỀU LỆ NĂM 2021

24/06/2021 10:30

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2021.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2021