ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

29/03/2019 08:23

Điều lệ Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Điều lệ Công ty