Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

13/03/2019 13:34

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 03 tháng 4 năm 2019 và phiên họp toàn thể của Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra trong tháng 4/2019.