Công bố thông tin thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

25/04/2019 16:08

Ngày 24/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2019 đã thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với các thành viên có tên sau (Công ty đã thực hiện thông tin về việc từ nhiệm của các thành viên này theo quy định):

- Ông Hồ Anh Ngọc;

- Ông Nguyễn Xuân Minh;

- Ông John Joseph Ramos.

 2. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm các thành viên sau:

- Ông Ikhwan Primanda;

- Ông Nguyễn Hoàng Giang;

- Ông Phạm Thành Thái Lĩnh

 3. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 - 2024, gồm 03 thành viên sau:

- Bà Ngô Thị Trúc Mai;

- Ông Dedy Rifdy Ramsey;

- Bà Đào Thị Hải Yến.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 đã tiến hành cuộc họp bầu bà Ngô Thị Trúc Mai giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát./.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV19/2019_Thay doi nhan su HDQT va BKS