Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký kết Hợp đồng lao động với người nội bộ

05/07/2019 16:35

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký kết Hợp đồng lao động với người nội bộ.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV 30/2019/NVB-CBTT_Nghi quyet HDQT