Công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và bổ nhiệm, miễn nhiệm người nội bộ

05/07/2019 15:48

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và bổ nhiệm, miễn nhiệm người nội bộ.

 

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV 29/2019/NVB-CBTT_Nghi quyet HDQT