Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

25/04/2019 16:26

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV18/2019/NVB-CBTT_Bien ban va Nghi quyet DHDCD thuong nien 2019