CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

25/04/2019 16:26

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

CV18/2019/NVB-CBTT_Bien ban va Nghi quyet DHDCD thuong nien 2019